I juni 2009 framla Byråd for kultur og utdanning Byrådssak 137/09.
Hovedinnholdet i saken var:
• Kommunen kjøper tomtene i Bjørvika av HAV eiendom AS.
• Vinnerutkastene Diagonale (Deichman) og Lambda (Munch/Stensersen) legges til grunn for videreutvikling av nytt bibliotek/museum.
• Det opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som skal gjennomføre prosjektene.

21.august 2009 avga Finanskomiteen følgende vedtak om saken:
”Komiteen støtter forslaget om å velge Diagonale som konsept for det nye hovedbiblioteket. Komiteen konstaterer at de som har uttalt seg om dette prosjektet, mener at det gir utgangspunkt for å sikre byen et nytt hovedbibliotek av høy internasjonal standard.”
”Komiteen viser til at det både nasjonalt og internasjonalt pågår en omfattende debatt om organisering av fremtidens bibliotek. Det er bred enighet om at et moderne bibliotek vil komme til å få en utforming der det legges stor vekt på formidling der ulike medier får mye rom, samtidig som bøkene skaper den atmosfære av gjenkjennelighet som vi ønsker å se i et bibliotek. Komiteen understreker på denne bakgrunn at arbeider med forprosjektering blir svært viktig. Deichmanske bibliotek har et fremragende fagmiljø som fullt ut må brukes i denne prosessen samtidig som det må hentes inn internasjonal kompetanse. Komiteen legger til grunn at forprosjektering starter umiddelbart med full tyngde. Det skaper muligheter for en god prosess som igjen gir trygghet for at de valg som gjøres vil bidra til å oppfylle visjonen om at det nye hovedbiblioteket skal bli ”verdens beste bibliotek”.
Komiteen gav videre uttrykk for en bred enighet om valg av Diagonale, stor entusiasme rundt konkurransevinner og at dette er det største kulturløftet i Oslo i moderne tid. Finanskomiteen mente at arkitektkonkurransen var vellykket og at en enstemmig jury er et kvalitetsstempel. Komiteen støttet også forslaget om en opsjonsavtale med HAV Eiendom AS. Videre mente Finanskomiteen at dette skal bli verdens beste bibliotek og at det er et sterkt behov for moderne og tidsmessig bibliotek i Oslo. Det nye hovedbiblioteket skal ha høy internasjonal standard og være framtidens bibliotek og et kulturelt kraftsenter.
Komiteen viser til at det har vært en lang prosess mht bygging av nytt hovedbibliotek. Komiteen forutsetter at byrådet kommer til bystyret med en plan for den videre fremdrift så snart man har nødvendig oversikt over frigjørelsen av tomteområde. Egen sak senest innen 2010.

26.august 2009 behandlet Bystyret Bystyresak 137/09 om bygging av Kulturinstitusjoner i Bjørvika.
Her ble Diagonale enstemmig vedtatt!
Bystyrets vedtak :
• Kommunen kjøper tomtene i Bjørvika av HAV eiendom AS.
• Vinnerutkastene Diagonale (Deichman) og Lambda (Munch/Stensersen) legges til grunn for videreutvikling av nytt bibliotek/museum.
• Det opprettes et kommunalt eid aksjeselskap som skal gjennomføre prosjektene.
Bystyret hadde noen presiseringer:
”Bystyret ønsker: tydelige og etterprøvbare miljøkrav. Stort fokus på energiøkonomisering og reduserte CO2/klimagassutslipp. Studentboliger i tilliggende bygg vurderes videre.”
”Bystyret forutsetter at arbeid med skisse- og forprosjekter både for museet og nytt hovedbibliotek starter umiddelbart etter bystyrets vedtak. Finansieringen av byggene forutsettes dekket ved salg av eksisterende bygninger og bevilgninger. Nødvendige midler til prosjekteringsarbeidet hentes fra kap. 503 Bjørvika – kulturinstitusjoner. Byrådet legger frem egen sak om bygging av biblioteket, senest innen utgangen av 2010 med sikte på at bygging kan starte så snart det er praktisk mulig. ”

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar