Gjennom offentliggjøringen av Rom- og funksjonsprogrammet for Deichmanske bibliotek ønsker Kulturetaten og Deichmanske bibliotek å engasjere alle interesserte brukere og fagpersoner til å gi innspill og ideer til planleggingen av framtidens bibliotek.
romfunkprog09

Prosjekteringen går inn i en spennende og kreativ fase der mange muligheter fremdeles holdes åpne. Planleggingen tar nettopp sikte på å sikre at de bygningsmessige løsningene åpner opp og ikke begrenser fremtidig utvikling på innholdssiden.

Vi tror at bidrag fra deg som leser dette kan være med og gjøre oss i enda bedre stand til å nå målet om å bygge et framtidens bibliotek av høy internasjonal standard.


Rom og funksjonsprogrammet
er etablert i løpet av sommeren 2009 og beskriver virksomheten i det nye biblioteket og synliggjøre de viktigste funksjonene og aktivitetene som det nye bibliotekbygget skal gi rom for.

Programmet er ingen beskrivelse av et ferdig bygg eller et endelig bibliotekkonsept, men en katalog over viktige funksjoner og brukerbehov som arkitekt og prosjekterende må forankre sin planlegging i. Programmet er også utgangspunktet for prosesser som i disse dager etableres mellom fagmiljøene i biblioteket og den bygningsfaglige prosjektorganisasjonen.

Programmet er forankret i de kulturpolitiske og bygningsmessige målene som er beskrevet i Plan og designkonkurransen (utlyst høsten 2008). Disse målene var også grunnlaget for den bibliotekfaglige evalueringen av byggene våren 2009.

En åpen kultur- og kunnskapsarena
Det nye biblioteket planlegges med utgangspunkt i målet om å at biblioteket skal bli en åpen kultur- og kunnskapsarena der bygget struktureres ut fra brukernes behov for varierte tjenester framfor tradisjonell organisering og oppbevaring av mediesamlinger.interior1

I mental forstand tømmer vi først hele biblioteket for bøker og medier. Deretter planlegger vi biblioteket som en møteplass og arena for opplevelse, formidling, brukeres egenproduksjon og ulike aktiviteter – før vi setter bøkene tilbake rundt de nye funksjonene og tjenestene som det nye biblioteket vil tilby.

Et annet sentralt utgangspunkt for planleggingen er behovet for et bygg som tåler endring og senere tilpassing i henhold til brukerbehov som vi per i dag ikke har kunnskap om (mht. teknologiutvikling). Grunnlaget for bibliotekets virksomhet er i vesentlig endring som følge av digitale medier og nye digitale kommunikasjons- og læringsmønstre. Et åpent og fleksibelt bygg der tjenester og aktiviteter kan utvikles og ommøbleres etter behov er av stor betydning for at biblioteket kan være i stand til å å treffe sitt publikum langt framover i tid.

Andre bærende prinsipper for programmet er:

  • Biblioteket formes som Oslos største litteratur- og kulturhusarena.
  • Det er lagt til rette for varierte læringsmiljø for grupper og enkeltindivider.
  • Den fysiske mediesamlingen synliggjøres og åpnes sammen med et variert digitalt tjenestetilbud.
  • Funksjonene gjenspeiler publikums behov for varierte opplevelser og tjenester store deler av døgnet.
  • Organiseringen av arealene er nøye forankret i aksen rolig/fjernt – aktivt/nær trafikk.
  • Det er stilt store krav til teknologiprofil, selvbetjening og automatisering for slik å frigi personalressurser til skreddersydde publikumstilbud.

Endelig vedtak
Rom- og funksjonsprogrammet er skrevet før Oslo bystyre i august 2009 fattet endelig vedtak om valg av Lund Hagem Arkitekter Atelier Oslo sitt konsept Diagonale . Programmet beskriver derfor funksjoner og behov uten konkret henvisning til noen av vinnerutkastenes konkrete forslag til organisering av bibliotekfunksjoner.

Vi anbefaler imidlertid alle som ønsker å sette seg inn i dokumentasjonen at man først studerer Diagonale som byggekonsept og deretter leser Rom og funksjonsprogrammet som en utdyping og konkretisering av de funksjoner som vinnerkonseptet nå skal tilpasses etter.

Lesere som tar seg tid til dette vil se konturene av det nye biblioteket i Bjørvika. Forhåpentlig blir mange begeistret, noen kanskje provosert. Vi håper uansett at ingen blir likegyldige!

Vi ønsker oss verdifulle tilbakemeldinger!

Tilbakemeldinger kan enten gis gjennom å poste svar på dette innlegget eller sende en epost til:  knut.skansen@kul.oslo.kommune.no

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar