Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter

(Illustrasjon: Atelier Oslo og Lund Hagem Arkitekter)

Deichmans strategi framhever brukernes behov som et viktig orienteringspunkt. I framtiden vil biblioteket derfor i større grad bygge sin virksomhet på brukernes handlinger. Bibliotekpersonalets aktive formidling skjer i nært samspill med brukerne. På den måten forløses og nyttiggjøres et stort potensiale i bibliotekets ressurser, og brukerne utvikler et aktivt eierskap til sitt bibliotek. Bibliotekbygget er en flott ramme for dette samspillet, i tillegg til å være en viktig møteplass for menneskene som oppsøker det. Deichman inspirerer og stimulerer til nysgjerrighet, egenaktivitet, bevegelse, opplevelse, entusiasme, ro og fordypning. Brukernes behov og ønsker vil ha stor innvirkning på planleggingen av det nye hovedbiblioteket.

Mer om tjenesteutviklingsprosjektet:

Brukerinnsikter – brukernes/ansattes behov
Del 1 – Kartlegging av behov blant brukere og ansatte ved biblioteket, samt innhente synspunkter fra eksterne aktører. (tidl. publisert)

Lærdommer fra prototyping
Del 2 – Oppsummering av workshop hvor ansatte fra Deichmanske hovedbibliotek var invitert til å generere idéer med utgangspunkt i brukerbehovene i brukerstudiet (del 1). Idéene fra workshopen (over 200 ideer) ble bearbeidet videre inntil vi satt igjen med et sett ideer fordelt på 5 konseptretninger. Ut fra disse hovedretningene ble det valgt ut 4 ideer som ble designet ut til realistiske prototyper/modeller. Rapporten gir en beskrivelse av utprøvingen av prototypene, hvordan de ble gjennomført og hva vi lærte.

Konseptretninger
Beskrivelse av de 5 konseptretningene og 17 utvalgte idéer.

Tjenestevisjonen.
Del 3 – Gjennomgang av servicedesignprosjektet så langt. Resultatene er med på å skape et tydeligere bilde av fremtidens bibliotek. Målet for prosjektet er å skape et helhetlig bilde av tjenestekonseptet ved Deichman, samt beskrive enkelte «fyrtårntjenester» som kan skape oppmerksomhet og konstruktiv debatt i bibliotekmiljøet og i samfunnet forøvrig.

Categories: BLOGG

Skriv en kommentar